Η Εταιρεία μας

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1976 με την επωνυμία "Μάρμαρα Δυτικής Μακεδονίας - Αφοι Γρ. Βούρκα - Ιωαν. Καραδάλης Ο.Ε." από τον κ. Πολύβιο Βούρκα, κ. Ιωάννη Βούρκα και κ. Ιωάννη Καραδάλη. Μετά απο μία σειρά τροποποιήσεων, επεκτάσεων και αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου η εταιρεία μετονομάστηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1986 σε "Μαρμαροβιομηχανία Κοζάνης Αφων Βούρκα ΕΠΕ", Αριθμός ΦΕΚ 3395/24-12-1986, ΑΦΜ 095228907.

Από την ίδρυση της το 1976 η εταιρεία παράγει διάφορα μαρμάρινα προϊόντα με κύριο στόχο την πλήρη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών της. Αυτό γίνεται με την συνεχή βελτίωση στην ποιότητα και στην ποικιλία των προϊόντων της, την ανάπτυξη και αγορά εξοπλισμού της τελευταίας τεχνολογίας, την εκπαίδευση του προσωπικού και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας..

Ο Στόχος μας

Ο κύριος στόχος των ενεργειών της εταιρείας είναι η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη, παράγοντας προϊόντα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις προδιαγραφές που έθεσε ο πελάτης κατά την παραγγελία του. Αυτό επιτυγχάνεται με την σαφή καταγραφή των απαιτήσεων και προδιαγραφών του πελάτη, τον καθορισμό των κριτηρίων και προδιαγραφών σε όλες τις διενέργειες της παραγωγής και καθορισμένων ελέγχων κατά την διάρκεια της παραγωγής και πριν την παράδοση σου προϊόντος στον πελάτη.

Μέλος σε Επιμελητήρια

Η εταιρεία είναι μέλος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νομού Κοζάνης (ημερομηνία εγγραφής 16-3-1987). Η εταιρεία είναι επίσης εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγών του Επιμελητήριου

Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας συμβάλει στη συνεργασία της Διοίκησης, όλων των τμημάτων, όλου του προσωπικού της εταιρείας και των προμηθευτών με σκοπό να προμηθεύσει στους πελάτες στον απαιτούμενο χρόνο προϊόντα που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις, προδιαγραφές και συμβάσεις των πελατών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί ή εκφράζονται μέσω συγκεκριμένων προτύπων (εθνικών, διεθνών και εσωτερικών της εταιρείας). Αυτό κατορθώνεται με την πιστή εφαρμογή στοιχειών του συστήματος ποιότητας του ISO 9001:2000 από όλο το προσωπικό της εταιρείας. Αποστολή της Διοίκησης της εταιρείας είναι η συστηματική επιθεώρηση και συνεχή βελτίωσης κάθε τμήματος και στοιχείων της λειτουργίας της εταιρείας.